Chuyển đổi PDF sang JPG, PNG hoặc TIFF trực tuyến

Nhận các trang PDF được chuyển đổi thành hình ảnh JPG, PNG hoặc TIFF

Tải lên tệp PDF

Các tệp được giữ chế độ riêng tư. Tự động xóa sau 2 giờ.
Miễn phí dịch vụ cho các tài liệu lên đến 20 trang hoặc 50 MB and 3 tasks per hour.

Cách chuyển đổi PDF sang JPG

Below we show how to convert PDF pages to JPG, PNG or TIFF images.

 1. Tải lên tệp của bạn

  Tệp được tải lên an toàn qua kết nối được mã hóa. Tệp luôn được bảo mật. Sau khi xử lý, chúng sẽ bị xóa vĩnh viễn.

  Bạn không muốn tải tệp lên và muốn xử lý ngoại tuyến?
  Try Sejda Desktop. Các tính năng tương tự như dịch vụ trực tuyến và các tệp không bao giờ rời khỏi máy tính của bạn.

  Nhấp vào 'Tải lên' và chọn tệp từ máy tính của bạn.

  Bạn có thể kéo và thả tệp vào trang.

  Tệp trên Dropbox hoặc Google Drive

  Bạn cũng có thể chọn tệp PDF từ Dropbox hoặc Google Drive.

  Mở rộng menu 'Tải lên' và chọn tệp của bạn.

 2. Select an image format

  By default PDF is converted to JPG. Alternatively, choose to save your PDF as PNG or TIFF.

 3. Select image resolution

  Choose between 220 dpi, 150 or 75 dpi. Larger resolution (220 dpi) will output larger images.

 4. Choose pages to convert

  Click to select pages to convert. By default all pages in the PDF document are converted.

  Quickly convert just a few pages?

  Press the Save as JPG button on the PDF page to quickly save it as an JPG image. Other image formats also supported.

 5. Save your changes

  Click the Convert button and then Download an archive containing all the images.

Ready to convert your PDF pages to images?

Convert PDF to JPG